Vše pro NOVÉ rodiče

Montessori výuka, je to pro mě?

"Pomoz mi, abych to dokázal sám." 


Každý rodič si pro své dítě přeje školu, která dítě všestranně rozvíjí, podporuje jeho jedinečnost, anebo v dítěti vzbudí touhu učit se celý život. Školu, kterou dítě opouští jako sebe-vědomá bytost, která ví, kdo je, a kam směřuje.

Tohle jsou také cíle, na které chceme společně s dětmi a rodiči ve Via Montessori dosáhnout.

V Montessori systému je vztah dítě - rodič - škola velmi důležitý. K naplnění potřeb dítěte, školy a rodiny je potřebný soulad rodičů ve výchově s principy Montessori pedagogiky a soulad jejich očekávání s koncepcí naší školy. V ideálním případě škola společně s rodinným zázemím dětem ukazuje cestu podle stejných principů a pravidel.

Tou zásadní otázkou tedy je, jestli principy Montessori pedagogiky a naší školy odpovídají požadavkům a stylu výchovy Vás, rodičů. Snažíme se udělat maximum, abychom Vám pomohli na ni odpovědět. 
Je Montessori škola vhodná pro každé dítě? 


Častá univerzální odpověď říká, že je vhodná pro všechny děti, ale ne pro všechny rodiče. V mnoha případech toto tvrzení platí. Do připraveného prostředí patří připravení dospělí a připravené (normalizované) dítě. To je předpokladem, že dítě bude prospívat a proces učení půjde snadno. Dítě je schopno si vybrat aktivitu dle svého zájmu a soustředit se na ni. Je vnitřně motivováno, respektuje a vytváří pracovní ticho třídy, pracuje víceméně samostatně a bez podpory. 

Kdy se začít zajímat o zápis? Systém pro přijímání žáků

Zápisy pro nové školáky probíhají každoročně v dubnu. Termín pro aktuální školní rok 2023/ 2024 je pátek 12. dubna od 13:00 - 18:00. Podrobnější informace naleznete zde. Potřebné formuláře k zápisu najdete dole na stránce.


Výběr školy – očekávání x realita

Při výběru jakékoli školy se dítě i rodič musí přizpůsobit pravidlům, filozofii, metodám nebo pomůckám. Přestože škola staví na individuálním přístupu, jde vždy více či méně o skupinovou formu vzdělávání. Právě proto při přijímání dětí do školy zjišťujeme skutečný zájem celé rodiny o Montessori pedagogiku i to, nakolik jsou s ní rodiče obeznámeni, a zda již přijímané dítě tímto systémem prošlo.

Upřednostňujeme při přijímání dětí ty, kterým Montessori způsob vyhovuje, a jejichž rodiče ví, co od našeho školního systému očekávat. 

A jak to rodič zjistí?

A jak to zjistíme my?

Jak se u nás učí? systém trojročí a jejich cíle

Zásadním principem koncepce Marie Montessori je princip věkové heterogenity. Pojem věková heterogenita označuje spojování věkově smíšených ročníků. 

Práce v trojročích, cíle jednotlivých trojročí.

Dělení do trojročí je dán vývojovými odlišnostmi věkových skupin dětí. Smyslem věkově heterogenních tříd je vytvořit dětem ve třídě větší prostor pro spolupráci. Na základní škole je ideálním stavem tzv. trojročí, tedy spojení tří ročníků tak, aby dítě zažilo roli nejmladšího, prostředního a nejstaršího. Takové uspořádání pedagogovi usnadňuje práci, protože děti často upřednostňují radu od staršího spolužáka než od učitele. Tímto může starší dítě vysvětlit mladšímu novou látku a sám si jí tím zopakovat, procvičit a zjistit na jaké úrovni jsou jeho znalosti. Ve věkově smíšeném prostředí může dítě, které je v nějaké oblasti oproti svým vrstevníkům napřed či pozadu, najít partnery mezi staršími či mladšími spolužáky. Starší děti si zároveň prostřednictvím pomoci mladších rozvíjí soucit, pečovatelské schopnosti a emoční inteligenci. Dalšími výhodami věkově heterogenních tříd je vzájemné ovlivňování různě starých dětí, čerpání inspirace a rozvoj sociálních dovednosti, ohleduplnosti, trpělivosti a tolerance.

PRVNÍ TROJROČÍ

Žáci v prvním trojročí (6-9let) potřebují pracovat zejména s konkrétními pomůckami, díky, kterým si osvojují jazyk, matematiku, poznávají okolní svět. Jsou jim prezentovány tzv. Kosmické příběhy, které vzbuzují dětskou představivost a vyvolávají údiv, vděčnost, úctu a nastavují další otázky. Jde o příběhy, které prožitkem a spíše symbolicky ukazují na vzájemnou propojenost a souvislost věcí a dějů kolem nás. Dítě je v tomto období průzkumník, touží prozkoumat svět kolem nás. V tomto věku je velmi důležité učení v souvislostech, proto rozlišujeme jednotlivé vyučovací předměty. Učíme se také venku. Důležitá jsou pravidla jejich spoluvytváření a dodržování, které vede k zodpovědnosti. Dítě přicházející do druhého trojročí musí zvládnout větší samostatnost a je více zodpovědné za svou práci.

DRUHÉ TROJROČÍ

Ve druhém trojročí (9-12 let) si již žáci plánuji svou práci, zodpovědnost za zvolenou práci nebo úkol se již bere jako samozřejmost. V tomto trojročí by žák měl být schopen obhájit svůj názor a nést důsledky svého chování a jednání. Nyní si dokážou bez problémů osvojit i abstraktní učivo. V tomto období je u žáků patrná značná představivost i schopnost abstrakce.  V tomto období se klade důraz na spolupráci ve skupině a zapojení se do dění školy i aktivit, které škola připravuje pro veřejnost. Děti v této vývojové fázi jsou velmi společenské, chtějí obsáhnout znalosti a vztahy celého světa. Mají intenzivní zájem o spravedlnost, dobro, zlo. Šestý ročník je v našem vzdělávacím systému sice již součástí druhého stupně základního vzdělávání, vývojové potřeby dvanáctiletých dětí jsou daleko blíže mladším dětem druhého trojročí. Z tohoto důvodu je 6. ročník součástí druhého trojročí, avšak žáci jsou připravování na vstup do třetího trojročí. Výstupem tzv. přestupovým rituálem je ročníková práce v podobě prezentace, která je prezentována nejen spolužákům, ale i veřejnosti.


Maria Montessori popsala, že ve 12-15 let dochází u dospívajících k poměrně významného vývoji a odehrávají se velké změny tzv. znovuzrození člověka. Mozek mladých lidí jeví v období adolescence jasné známky naprosté restrukturalizace. Mnoho neuronových spojů (synapsí) zaniká, a naopak vznikají nové. Tyto změny vedou ke zcela novým potřebám, z čehož Marie Montessori vyvodila, že zcela nový musí být i pedagogický koncept. Tyto nové potřeby dospívajících vycházejí na jedné straně z výše uvedené zásadní vnitřní proměny, na druhé straně z potřeby integrovat se do světa dospělých, a nalézt jak svou vlastní individualitu, tak své místo ve společnosti. Proto stanovila několik pilířů výchovně-vzdělávacího procesu dospívajících:

Odpovědnost: Dospívající mají velkou potřebu převzít skutečnou odpovědnost. Nemá se přitom jednat o hrané situace. Situace musí sama o sobě vyžadovat odpovědnost a z ní vyplývající logické důsledky. Kontrola chyb přitom spočívá v situaci samé (např.: když kuchařský tým neuvaří jídlo, nebudeme mít co jíst).

Sebevyjádření: Potřeba po vlastním sebevyjádření pramení z přání nalézt sama sebe. Jde o otázku „Kdo jsem?“ a ještě více o otázky „Čeho mohu dosáhnout?“ a „K čemu jsem dobrý?“

Vlastní hodnota: Velké proměny a touha po nalezení vlastní individuality vedou také k přání po nalezení a potvrzení vlastní hodnoty. Tuto vysokou míru senzibility vůči sobě samé(mu) pozorujeme také ve vztahu k druhým.

Sociální učení a společenská důstojnost: Sociální učení má významné postavení samozřejmě již na prvním stupni. Během druhého stupně však k němu přistupuje ještě jeden důležitý aspekt. Dospívající poznávají, že pravidla nejsou prostě pravidly sama o sobě, ale jsou tvořena lidmi, a mohou být tudíž lidmi měněna a ovlivňována. Vzájemné vztahy se stávají zajímavějšími (nejen vztahy mezi pohlavími!) a jsou silněji reflektovány. Vzniká silná potřeba vyzkoušet si sociální chování. To se ukazuje např. na velmi intenzivním přání zpracovávat a reflektovat rolové (osobnostní) hry. Zároveň vzniká značná senzibilita pro společenskou důstojnost. To se u nás projevuje živými diskusemi o etických tématech. Kromě toho tato potřeba činí dospívající citlivými na otázku sociální spravedlnosti a sociálních vztahů.

TŘETÍ TROJROČÍ

Ve třetím trojročí mají žáci před sebou společný cíl. Cíl je konkrétní, hmatatelný, z reálného života, prakticky proveditelný, kde žáci aplikuji získané dovednosti, rozvíjí a získávají poznatky nové. Cíl by měl být ideálně zvolen žáky. Žáci potřebují vidět a znát smysl své práce. Školní vzdělávací program je naplňován převážně mimo školní budovu. Program pro dospívající pojmenovala Montessori Erdkinder (Děti země). Do třetího trojročí patří i 9. třída, která je koncipovaná jako přípravný studijní ročník, a je zde kladen důraz na přípravu na střední školu nebo odborné učiliště.

Formuláře pro nové zájemce o školní docházku 

Poprvé do školy? Informace k výbavě školáka.

Aktovky na chodbě

Po zápise pro všechny rodiče přijatých dětí připravíme schůzku, na které se dozvíte všechny potřebné informace. Před začátkem roku Vás také pozveme na setkání rodičů a dětí s učiteli, kde se máme možnost společně seznámit a naladit se na společné chvíle ve škole.

Kdybyste ale nějakou ze zmíněných akcí zameškali, nezoufejte, budou další.

Vše pro VIA rodiče

Potřebujete více informací? 

Nabízíme je na stránkách Montessori centra, anebo se k nám rovnou přijďte podívat. Každoročně pořádáme Setkání pro rodiče budoucích prvňáků a Montessori večery, možné je také domluvit si  individuální návštěvu.

Vítání nových žáků

Těšíme se na Vás v září!

Vítejte v naší VIA partě 💛